OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wykreślenie z ewidencji klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

Jednostka prowadząca - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wymagane dokumenty

 Etap I

 1. Zawiadomienie do Starosty Ostrowskiego  o wszczęciu postępowania likwidacyjnego /do pobrania/ wraz z:
 • protokołem z zebrania w sprawie likwidacji klubu
 • uchwałą o rozwiązaniu klubu wraz ze wskazaniem likwidatora
 • listą obecności członków klubu na zebraniu 
 • ogłoszeniem o likwidacji klubu

Etap II

 1. Wniosek do Starosty Ostrowskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji /do pobrania/ wraz z :
 • dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej/nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych.

  

Oryginały wymaganych dokumentów należy złożyć:

- bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego, w biurze 305a lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego.

 Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.
 2. Opłatę skarbową należy uiścić w:

 

- formie gotówkowej  w  kasie Starostwa Powiatowego /parter/

- w formie bezgotówkowej w postaci przelewu bankowego na rachunek:

Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim

80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Tytuł wpłaty : opłata skarbowa - za wykreślenie z ewidencji klubu sportowego (nazwa klubu).

 

UWAGA!

Z OPŁATY ZWOLNIONY JEST UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ.

Termin i sposób załatwienia

 1. Wykreślenie klubu sportowego z ewidencji następuje w drodze decyzji.
 2. Decyzję o wykreśleniu z ewidencji klubów sportowych wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
 3. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie urząd wydaje decyzję o odmowie wykreślenia z ewidencji.

 

 Przebieg postępowania:

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę Ostrowskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.

Likwidację klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia przeprowadza się na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art.36 - 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z w związku  z art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie). Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Kroki:

 1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na Zebraniu Członków Klubu:
 • podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu
 • sporządzić protokół z zebrania 
 • sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu. 

Uchwała powinna określać:

 • datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji
 • cel, na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu
 • wyznaczenie likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu.

 

 1. Następnie likwidator:
 • sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji,
 • pisemnie zawiadamia Starostę Ostrowskiego  o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
 • podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego np. poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie, stronie internetowej, mediach społecznościowych. Może również złożyć 3 szt. ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na okres 2 tygodni
 • ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.

 

 1. W dalszej kolejności likwidator:
 • ustala listę wierzycieli i dłużników,
 • przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
 • zamyka rachunek bankowy, w banku w którym klub go posiadał,
 • sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji
 • sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),
 • dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji w tym zawiadamia właściwy urząd skarbowy i urząd statystyczny
 • sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji.

 

 1. Likwidator składa do Starosty Ostrowskiego wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz z dowodem opłaty skarbowej.

 

Informacji udziela:

Izabela Grabska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Poziom III, pokój nr 305a, tel. 62 73 78 474, e-mail: op@powiat-ostrowski.pl

 

Obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ostrowskiego z siedzibą przy al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl lub pisemnie na adres: al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.05.2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, którym jest nadzór nad działalnością stowarzyszeń. 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c) żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania. 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Czas udostępnienia: 2024-03-28
Pokaż metadane