OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Edukacja

  Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego

  2023-09-07 15:42:24

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: 1. Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej. 2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Osoba odpowiedzialna: p. Marlena Frąszczak – III...

  Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

  2023-09-07 15:42:17

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do SOS-W. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Osoba odpowiedzialna: p. Marlena Frąszczak – III poziom, pokój...

  Kierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

  2023-09-07 15:42:04

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do MOS. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego  z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.      Osoba...

  Wpisywanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu

  2023-09-07 15:39:39

  Procedura załatwienia sprawy: zgodna z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe Osoba odpowiedzialna: p. Agnieszka Ratajczak – III poziom, pokój 302, tel. 62 737 84 73

  Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną

  2023-09-07 15:39:22

  Procedura załatwienia sprawy: zgodna z art. 88 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Osoba odpowiedzialna: p. Romana Ogórkiewicz – III poziom, pokój 305, tel. 62 737 84 93

  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ostrowski

  2023-09-07 15:38:55

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej. Zaświadczenie lekarskie. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej. Osoba odpowiedzialna: p. Romana Ogórkiewicz - III poziom, pokój 305, tel. 62 737...

  Awans zawodowy nauczycieli

  2023-09-07 15:38:19

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Karta informacyjna (załącznik do wniosku). Zaświadczenie  Osoba odpowiedzialna : p. Romana Ogórkiewicz - III poziom, pokój...