OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 listopada 2004 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XX/179/2004
  powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13333 w m. Ociąż
 2. Sygnatura/nr: XX/180/2004
  powierzenia Gminie i Miastu Raszków realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13301 w m. Radłów
 3. Sygnatura/nr: XX/181/2004
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Wojewodą Wielkopolskim w związku z przyznaniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
 4. Sygnatura/nr: XX/182/2004
  zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina i Miastem Odolanów, a Powiatem Ostrowskim w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Ostrowski na założenie i prowadzenie przez Gminę i Miasto Odolanów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
 5. Sygnatura/nr: XX/183/2004
  regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
 6. Sygnatura/nr: XX/184/2004
  regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentom
 7. Sygnatura/nr: XX/185/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim
 8. Sygnatura/nr: XX/186/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Budowlano- Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
 9. Sygnatura/nr: XX/187/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim
 10. Sygnatura/nr: XX/188/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 11. Sygnatura/nr: XX/189/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 12. Sygnatura/nr: XX/190/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 13. Sygnatura/nr: XX/191/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w i kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 14. Sygnatura/nr: XX/192/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Sygnatura/nr: XX/193/2004
  ustalenia najniższego w wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 16. Sygnatura/nr: XX/194/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
 17. Sygnatura/nr: XX/195/2004
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim
 18. Sygnatura/nr: XX/196/2004
  wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2004, 2005 oraz 2006
 19. Sygnatura/nr: XX/197/2004
  zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
 20. Sygnatura/nr: XX/198/2004
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2004 roku, określonych uchwałą Nr XIII/113/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku, ze zmianami
 21. Sygnatura/nr: XX/199/2004
  upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zawierania porozumień z powiatami w sprawie umieszczania oraz wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Ostrowskiego na terenie innych powiatów
 22. Sygnatura/nr: XX/200/2004
  upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zawierania porozumień z powiatami w sprawie umieszczania i wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz w sprawie umieszczania i wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrowskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów
 23. Sygnatura/nr: XX/201/2004
  przekształcenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – placówka Wsparcia Dziennego z Hostelem w placówkę opiekuńczo –wychowawczą typu wielofunkcyjnego o nazwie: Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 24. Sygnatura/nr: XX/202/2004
  przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2004-2006 i 2-007-2013
 25. Sygnatura/nr: XX/203/2004
  zmiany uchwały Nr XIII/124/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2004
Czas udostępnienia: 2004-12-01
Pokaż metadane