OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 22 lutego 2005 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXIII/214/2005
  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
 2. Sygnatura/nr: XXIII/215/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim
 3. Sygnatura/nr: XXIII/216/2005
  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 4. Sygnatura/nr: XXIII/217/2005
  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w numer 227/4 położonej w Parsach w trybie bezprzetargowym na rzecz kościoła na cele działalności sakralnej oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny
 5. Sygnatura/nr: XXIII/218/2005
  zmiany uchwały Nr XXII/211/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2005
 6. Sygnatura/nr: XXIII/219/2005
  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na pefinansowanie Projektów realizowanych przez Powiat Ostrowski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 7. Sygnatura/nr: XXIII/220/2005
  przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu do realizacji części zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą Zrealizowania Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego
Czas udostępnienia: 2005-02-28
Pokaż metadane