OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 czerwca 2005 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXVI/262/2005
  zatwierdzenie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim,
 2. Sygnatura/nr: XXVI/263/2005
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2004,
 3. Sygnatura/nr: XXVI/264/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Psarach przy ulicy Kaliskiej 3, 63-405 Sieroszewice,
 4. Sygnatura/nr: XXVI/265/2005
  zatwierdzenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a),
 5. Sygnatura/nr: XXVI/266/2005
  wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Ostrowskiego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, dla wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej,
 6. Sygnatura/nr: XXVI/267/2005
  wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Ostrowskiego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 –2006, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, dla wspierania rozwoju edukacyjnego studentów,
 7. Sygnatura/nr: XXVI/268/2005
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu inwestycji pn.: Termomodernizacja krytej pływalni wraz z salami gimnastycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim do kwoty 300.000 zł oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków finansowych,
 8. Sygnatura/nr: XXVI/269/2005
  upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięć pn: Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 – II etap oraz Termomodernizacja krytej pływalni wraz z salami gimnastycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17.
 9. Sygnatura/nr: XXVI/270/2005
  przekształcenia Szkoły Policealnej i Szkoły Policealnej dla Dorosłych funkcjonujących w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 23 i nadania im aktów założycielskich, oraz nadania uaktualnionego aktu założycielskiego dla Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 23, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 10. Sygnatura/nr: XXVI/271/2005
  przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych funkcjonującej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 29 i nadania jej aktu założycielskiego oraz nadania uaktualnionego aktu założycielskiego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 29, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 11. Sygnatura/nr: XXVI/272/2005
  przekształcenia Szkoły Policealnej Dla Dorosłych funkcjonującej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 i nadania jej aktu założycielskiego, oraz nadania uaktualnionego aktu założycielskiego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 12. Sygnatura/nr: XXVI/273/2005
  przekształcenia Szkoły Policealnej i Szkoły Policealnej Dla Dorosłych funkcjonujących w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43, nadania im aktów założycielskich, oraz nadania uaktualnionego aktu założycielskiego dla Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 13. Sygnatura/nr: XXVI/274/2005
  przekształcenia Szkoły Policealnej Dla Dorosłych funkcjonującej w Zespole Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 i nadania jej aktu założycielskiego, oraz nadania uaktualnionego aktu założycielskiego dla Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 14. Sygnatura/nr: XXVI/275/2005
  założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 12 i nadania jej aktu założycielskiego oraz pierwszego statutu, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego dla Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 12,
 15. Sygnatura/nr: XXVI/276/2005
  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące,
 16. Sygnatura/nr: XXVI/277/2005
  powierzenia Gminie i Miastu Odolanów przez Powiat Ostrowski zadań związanych z obsługą programu stypendialnego dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie, prowadzonego przez Gminę i Miasto Odolanów,
 17. Sygnatura/nr: XXVI/278/2005
  regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
 18. Sygnatura/nr: XXVI/279/2005
  regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentom,
 19. Sygnatura/nr: XXVI/280/2005
  wynagrodzenia Starosty Ostrowskiego
 20. Sygnatura/nr: XXVI/281/2005
  zmiany uchwały Nr XXII/211/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2005.
Czas udostępnienia: 2005-07-04
Pokaż metadane