OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 16 grudnia 2005 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXX/295/2005
  oddelegowania przez Radę Powiatu Ostrowskiego radnego rady do składu komisji bezpieczeństwa i porządku
 2. Sygnatura/nr: XXX/296/2005
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2005 roku, określonych Uchwałą Nr XXIV/223/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2005 roku, ze zmianami
 3. Sygnatura/nr: XXX/297/2005
  odwołania i powołania członków Rady Społecznej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
 4. Sygnatura/nr: XXX/298/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
 5. Sygnatura/nr: XXX/299/2005
  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
 6. Sygnatura/nr: XXX/300/2005
  przyjęcia Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
 7. Sygnatura/nr: XXX/301/2005
  powierzenia gminie Sośnie realizacje zadania Projekt przebudowy odcinka drogi nr 5339P w m. Możdżanów
 8. Sygnatura/nr: XXX/202/2005
 9. Sygnatura/nr: XXX/303/2005
  zmiany uchwały nr XXII/211/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2005
 10. Sygnatura/nr: XXX/304/2005
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inwestycji pn.: Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17- II etap, Termomodernizacja krytej pływalni wraz z salami gimnastycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 oraz Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17, na kwotę 1.108.000 zł oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków finansowych w formie weksla in blanco
Czas udostępnienia: 2005-12-21
Pokaż metadane