OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 września 2006 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXXVII/373/2006
  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 2. Sygnatura/nr: XXXVII/374/2006
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Kępiński Powiatowi Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.
 3. Sygnatura/nr: XXXVII/375/2006
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Powiatowi Ostrowskiemu prowadzenia doradztwa metodycznego nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński
 4. Sygnatura/nr: XXXVII/376/2006
  zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Gorzyckiej w ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z ulicami: Chłapowskiego i Długą
 5. Sygnatura/nr: XXXVII/377/2006
  wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 10
 6. Sygnatura/nr: XXXVII/378/2006
  Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2004-2006 i 2007-2013.
 7. Sygnatura/nr: XXXVII/379/2006
  zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2006
 8. Sygnatura/nr: XXXVII/380/2006
  upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku C Domu Pomocy Społecznej w Psarach wraz z modernizacją systemu grzewczego (likwidacja piecy węglowych i instalacja kotłowni olejowej) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i adaptacja domku lokatorskiego na pomieszczenia mieszkalne dla pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Psarach.
 9. Sygnatura/nr: XXXVII/381/2006
  zmiany uchwały Nr XXXI/309/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2006
 10. Sygnatura/nr: XXXVII/382/2006
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiatu Ostrowski
 11. Sygnatura/nr: XXXVII/383/2006
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (DZ.U. Nr 143, poz.1027)
Czas udostępnienia: 2006-10-20
Pokaż metadane