OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 czerwca 2006 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXXV/345/2006
  zmiany uchwały Nr XXXVI/286/2002 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatów, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 2. Sygnatura/nr: XXXV/346/2006
  wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11
 3. Sygnatura/nr: XXXV/348/2006
  zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
 4. Sygnatura/nr: XXXV/349/2006
  nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim
 5. Sygnatura/nr: XXXV/350/2006
  nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Sygnatura/nr: XXXV/351/2006
  uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 7. Sygnatura/nr: XXXV/352/2006
  uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Psarach
 8. Sygnatura/nr: XXXV/353/2006
  uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim
 9. Sygnatura/nr: XXXV/354/2006
  przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego w roku 2005
 10. Sygnatura/nr: XXXV/355/2006
  wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Ostrowskiego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, dla wspierania rozwoju edukacyjnego studentów
 11. Sygnatura/nr: XXXV/356/2006
  wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Ostrowskiego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, dla wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej
 12. Sygnatura/nr: XXXV/357/2006
  założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kościuszki 5 oraz nadania jej aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadani uaktualnionego aktu założycielskiego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kościuszki 5 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
 13. Sygnatura/nr: XXXV/358/2006
  planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
 14. Sygnatura/nr: XXXV/359/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Sygnatura/nr: XXXV/360/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Transportowo- Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim
 16. Sygnatura/nr: XXXV/361/2006
  uchylenia uchwały Nr XXXIV/343/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/278/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku ze zmianami w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
 17. Sygnatura/nr: XXXV/362/2006
  regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentom
 18. Sygnatura/nr: XXXV/363/2006
  regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
 19. Sygnatura/nr: XXXV/364/2006
  powierzenia Gminie i Miastu Odolanów przez Powiat Ostrowski zadań związanych z obsługą programu stypendialnego dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie, prowadzonego przez Gminę i Miasto Odolanów
 20. Sygnatura/nr: XXXV/365/2006
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a Wojewodą Wielkopolskim w związku z przyznaniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonanych przez Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
 21. Sygnatura/nr: XXXV/366/2006
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2005
 22. Sygnatura/nr: XXXV/367/2006
  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego
 23. Sygnatura/nr: XXXV/368/2006
  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pozostającej we władaniu Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim i zbycie nieruchomości zbędnej dla tej jednostki
 24. Sygnatura/nr: XXXV/369/2006
  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest organem założycielskim oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim- instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem
 25. Sygnatura/nr: XXXV/370/2006
  wspólnej realizacji z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski inwestycji polegającej na modernizacji ulicy Kamiennej, ulicy Chopina, ulicy Kompałły oraz skrzyżowania ulic: Chopina, Kompałły, Gimnazjalnej i Wysockiej
 26. Sygnatura/nr: XXXV/371/2006
  zmiany uchwały Nr XXXI/309/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2006
 27. Sygnatura/nr: XXXV/371/2006
  zmiany uchwały Nr XXXI/309/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2006
Czas udostępnienia: 2006-07-04
Pokaż metadane