OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 maja 2013 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXVI/253/2013
  ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22,
 2. Sygnatura/nr: XXVI/254/2013
  ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku
 3. Sygnatura/nr: XXVI/255/2013
  uchylenia uchwały nr XXIV/245/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Przygodzice zarządzania drogą powiatową nr 5331P w miejscowości Dębnica w celu jej przebudowy w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy Zespole Szkół w Dębnicy,
 4. Sygnatura/nr: XXVI/256/2013
  zmiany Uchwały Nr V/40/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim,
 5. Sygnatura/nr: XXVI/257/2013
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
 6. Sygnatura/nr: XXVI/258/2013
  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 1715/1, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego,
 7. Sygnatura/nr: XXVI/259/2013
  wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie w Możdżanowie – gmina Sośnie, działającej na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Możdżanowie,
 8. Sygnatura/nr: XXVI/260/2013
  zmiany uchwały nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013,
 9. Sygnatura/nr: XXVI/261/2013
  zmiany uchwały nr XXIII/240/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2025,
 10. Sygnatura/nr: XXVI/262/2013
  zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych,
Czas udostępnienia: 2013-06-06
Pokaż metadane