OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 września 2013 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXVIII/274/2013
  przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Ostrowskiego kontroli w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim dotyczącej przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę budynku zrealizowanego w stanie surowym zamkniętym – etap II oddział kardiologiczny połączony projektowanym łącznikiem z budynkiem szpitala na poziomie I piętra wraz z wiatą dla karetek
 2. Sygnatura/nr: XXVIII/275/2013
  zmiany uchwały nr VI/43/2003 Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Ostrowskiego
 3. Sygnatura/nr: XXVIII/276/2013
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku, określonych Uchwałą Nr XXVII/263/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
 4. Sygnatura/nr: XXVIII/277/2013
  ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
 5. Sygnatura/nr: XXVIII/278/2013
  zmiany Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Sygnatura/nr: XXVIII/279/2013
  określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
 7. Sygnatura/nr: XXVIII/280/2013
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przez I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 8. Sygnatura/nr: XXVIII/281/2013
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu
 9. Sygnatura/nr: XXVIII/282/2013
  uchylenia Uchwały nr XX/200/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko(G-846) realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój
 10. Sygnatura/nr: XXVIII/283/2013
  udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
 11. Sygnatura/nr: XXVIII/284/2013
  zaciągnięcie zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce w realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Droszew – Kotowiecko realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój , o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2013
 12. Sygnatura/nr: XXVIII/285/2013
  udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Droszew–Kotowiecko realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój
 13. Sygnatura/nr: XXVIII/286/2013
  zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Ostrów Wielkopolski w realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2013
 14. Sygnatura/nr: XXVIII/287/2013
  udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie pod nazwą: Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój
 15. Sygnatura/nr: XXVIII/288/2013
  przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do realizacji projektu Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu Oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
 16. Sygnatura/nr: XXVIII/289/2013
  zmiany uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013
 17. Sygnatura/nr: XXVIII/289/2013
  zmiany uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013
 18. Sygnatura/nr: XXVIII/290/2013
  zmiany uchwały nr XXIII/240/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2013–2025
Czas udostępnienia: 2013-10-01
Pokaż metadane