OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 marca 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXXV/310/2014
  oddelegowania przez Radę Powiatu Ostrowskiego radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 2. Sygnatura/nr: XXXV/311/2014
  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w ostrowie Wielkopolskim
 3. Sygnatura/nr: XXXV/312/2014
  określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w roku 2014,
 4. Sygnatura/nr: XXXV/313/2014
  upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zatwierdzenia realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. TWOJA SZANSA w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku,
 5. Sygnatura/nr: XXXV/314/2014
  zawarcia porozumień o partnerskiej współpracy przy realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. TWOJA SZANSA w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku,
 6. Sygnatura/nr: XXXV/315/2014
  nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
 7. Sygnatura/nr: XXXV/316/2014
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 8. Sygnatura/nr: XXXV/317/2014
  udzielenia z budżetu Powiatu Ostrowskiego pomocy finansowej dla Gminy Przygodzice
 9. Sygnatura/nr: XXXV/318/2014
  zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
 10. Sygnatura/nr: XXXV/319/2014
  zmiany uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014-2025
Czas udostępnienia: 2014-04-02
Pokaż metadane