OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Starosta Ostrowski

Starosta Ostrowski - Paweł Rajski

starosta.ostrowski@powiat-ostrowski.pl

tel. 627 378 402

Do zakresu zadań i kompetencji starosty jako kierownika starostwa należy:

 1. ogólne kierownictwo oraz nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań starostwa,
 2. określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy starostwa, z wyjątkiem spraw objętych regulaminem,
 3. koordynowanie działalności wydziałów oraz kierowanie przy pomocy wicestarosty, sekretarza i skarbnika pracą komórek organizacyjnych starostwa, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do regulaminu,
 4. akceptowanie projektu programu działania starostwa oraz oceny z wykonania programu za dany rok,
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa    z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności,
 6. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży  oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 7. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i służb, w oparciu o aktualne przepisy prawa,
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. upoważnianie członków zarządu i innych pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej   w starostwie,
 11. zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 12. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników starostwa,
 13. reprezentowanie starostwa na zewnątrz,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu i regulaminu.
Czas udostępnienia: 2022-12-16
Pokaż metadane