OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 listopada 2004 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 680/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2004.
 2. Sygnatura/nr: 681/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2004 roku, określonych Uchwałą Nr XIII/113/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku, ze zmianami.
 3. Sygnatura/nr: 682/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13333 w m. Ociąż .
 4. Sygnatura/nr: 683/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Raszków realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13301 w m. Radłów .
 5. Sygnatura/nr: 684/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Wojewodą Wielkopolskim w związku z przyznaniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum kształcenia ustawicznego, ul. PTR 6, 63 – 421 Przygodzice.
 6. Sygnatura/nr: 685/2004
  przekazania Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości byłego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Ostrowie Wielkopolskim oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie.
 7. Sygnatura/nr: 686/2004
  ustanowienia zabezpieczenia do umów o dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa projektów: nowa szansa dla młodzieży wiejskiej oraz Rozwój edukacyjny studentów Powiatu Ostrowskiego.
 8. Sygnatura/nr: 687/2004
  wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkól Budowlano – Energetycznych na bezpłatne przekazanie instrumentów muzycznych Zespołowi Szkól Muzycznych im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
 9. Sygnatura/nr: 688/2004
  ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert polegającego na zleceniu podmiotom niepublicznym zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Zespołu Interwencji Kryzysowej w roku 2005.
 10. Sygnatura/nr: 689/2004
  ustalenia listy studentów, którym przyznaje się stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych.
Czas udostępnienia: 2004-11-23
Pokaż metadane