OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

PROGRAM WSPÓŁPRACY

 POWIATU OSTROWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

- NA ROK 2006 -

I. Wstęp

Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy.

Dla Samorządu Powiatu Ostrowskiego priorytetowym działaniem jest zaspakajanie w jak najwyższym stopniu potrzeb mieszkańców Powiatu, a prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem.

Doświadczenia z poprzednich lat wskazują na fakt, że to właśnie organizacje pozarządowe są najaktywniejsze i najszybciej reagują na pojawiające się w życiu codziennym problemy.

Dzięki działaniom podejmowanym dotychczas przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych zrealizowano na terenie Powiatu wiele zadań.

Mając na celu określenie w sposób czytelny zasad, form i zakresu współpracy z w/w organizacjami m.in. poprzez powierzenie im przez Powiat ustawowych zadań oraz wspieranie finansowe, niezbędne jest uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. 

II. Adresaci programu 

Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

a) organizacje pozarządowe,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

III. Zakres współpracy 

1. Współpraca z podmiotami, o których mowa w pkt II dotyczy zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Za priorytetowe w roku 2006 uznaje się działania w sferze:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) ochrony i promocji zdrowia,

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

i) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

j) realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

IV. Formy współpracy 

1. Współpraca Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w realizacji zadań w sferach wymienionych powyżej odbywać się będzie poprzez:

a) powierzanie przez Samorząd wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji,

b) wspieranie przez Samorząd działań, podejmowanych przez podmioty w/w wraz z dofinansowaniem ich realizacji,

c) umożliwianie organizacjom pozarządowym nabywania lokali (najem, dzierżawa), będących własnością Powiatu z przeznaczeniem na działalność statutową tych organizacji – na preferencyjnych warunkach,

d) zapraszanie na Sesje Rady Powiatu, podczas których omawiane będą sprawy dotyczące organizacji pozarządowych,

e) umieszczanie na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego informacji nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu,

f) użyczanie pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych,

g) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej,

h) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach podejmowanych działań,

i) współpracę przy organizowaniu imprez o charakterze charytatywnym,

j) utworzenie na terenie Powiatu zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w skład których będą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, innych podmiotów, a także przedstawiciele właściwych organów administracji publicznej. 

2. Współpraca, o której mowa powyżej może polegać na wspomaganiu podmiotów programu pod względem:

- informacyjnym,

- szkoleniowym.

 3. Współpraca odbywa się na zasadach: 

a) prawomocności,

b) suwerenności stron,

c) partnerstwa,

d) efektywności,

e) uczciwej konkurencji,

f) jawności. 

4. Na podstawie własnego rozeznania w zakresie potrzeb lokalnych Zarząd Powiatu Ostrowskiego może ogłosić w ciągu roku konkursy otwarte na ich realizację. 

V. Realizacja zadań 

W 2006 roku w ramach działań w priorytetowych sferach wymienionych w pkt III Programu ustala się listę zadań:

1) w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

a) działania podejmowane w celu wsparcia rodzin oraz zapewnienia opieki osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonych na przemoc w rodzinie lub przez nią odrzuconych, w szczególności poprzez prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej oraz działania na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci ubogich.

2) w sferze ochrony i promocji zdrowia

a) działania sprzyjające rozwojowi opieki długoterminowej oraz hospicyjnej dla osób przewlekle chorych na terenie powiatu ostrowskiego.

3) w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych

a) opracowywanie i realizację, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

b) podejmowanie działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności,

c) informowanie o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz o zadaniach realizowanych przez instytucje pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym PCPR,

d) organizowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

4) w sferze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

a) podejmowanie działań związanych z aktywizacją kobiet długotrwale bezrobotnych z uwzględnieniem systemu wsparcia psychologicznego i organizacji szkoleń zawodowych,

b) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych wśród pracodawców zmierzających do przełamywania barier i stereotypów utrudniających zatrudnienie osób niepełnosprawnych,

c) rozwijanie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych zachowań w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

5) w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania

a) działania promujące szkoły i placówki oświatowe,

b) olimpiady, konkursy i turnieje dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski, o zasięgu powiatowymi i wyższym,

c) warsztaty edukacyjne i szkoleniowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

d) wspieranie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych dotyczących Unii Europejskiej dla uczniów Powiatu Ostrowskiego,

e) działalność wspierająca rozwój edukacyjny, w tym rozwój przedsiębiorczości

f) działania edukacyjno – szkoleniowe dotyczące praw dziecka, a w szczególności prawa do życia w bezpiecznym środowisku bez przemocy.

6) w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

a) imprezy rekreacyjno - turystyczne o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i wyższym,

b) imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych:

- rajdy i zloty,

- biegi na orientację,

- imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz środowisk wiejskich.

c) działania propagujące turystykę i krajoznawstwo wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych szlaków rowerowych i pieszych, ich oznakowania wraz z konserwacją już istniejących.

7) w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

a) imprezy osadzone w tradycji ludowej i regionalnej mające charakter folklorystyczny i edukacyjny,

b) imprezy popularyzujące czytelnictwo,

c) imprezy artystyczne o znaczącej randze,

d) imprezy popularyzujące kulturę wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

e) imprezy estradowo – teatralne oraz edukacyjno – wystawiennicze obrazujące twórczość plastyczną dzieci i młodzieży Powiatu Ostrowskiego.

8) w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

a) imprezy sportowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych organizowane w ramach kalendarza imprez związków sportowych:

- liga lekkoatletyczna,

- biegi przełajowe,

- turnieje piłkarskie w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykowej,

- turnieje szachowe i warcabowe,

- turnieje tenisa stołowego,

- sporty obronne – biathlon i strzelanie z broni pneumatycznej i małokalibrowej.

b) imprezy sportowe dla środowisk wiejskich i małomiasteczkowych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i wyższym

- turnieje tenisa stołowego,

- turnieje piłkarskie dla drużyn zrzeszonych i niezrzeszonych,

- turnieje szachowo – warcabowe,

- zawody konne w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody,

- zawody sportowo – pożarnicze,

- zawody pożarnicze sikawek konnych,

- sporty obronne – strzelanie, biathlony

- turnieje międzygminne,

- turnieje rodzinne,

- wyścigi kolarskie.

9) w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

a) ratownictwo i ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych

b) medialne oddziaływanie przeciw uzależnieniom i działania pomagające w wyjściu z nich. 

10) w sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

 i współpracy między społeczeństwami

a) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – bieżąca informacja o dostępności środków finansowych na inwestycje,

b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych z terenu Powiatu Ostrowskiego,

c) umożliwienie (w oparciu o posiadane kontakty międzynarodowe) rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i działania na rzecz integracji. 

VI. Zasięg terytorialny 

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi mającymi swą siedzibę na terenie Powiatu Ostrowskiego lub poza nim, ale działającymi na rzecz jego mieszkańców. 

VII. Realizacja programu współpracy 

1. Ze strony Powiatu Ostrowskiego za przebieg programu współpracy odpowiadają w zakresie merytorycznej odpowiedzialności:

a) Wydziały Starostwa Powiatowego,

b) jednostki organizacyjne Powiatu.

2. Sprawozdanie z realizacji programu Zarząd Powiatu Ostrowskiego przedstawi Radzie Powiatu Ostrowskiego w I kwartale 2007 roku.

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uszczegółowienie zadań wymienionych w pkt V nastąpi w drodze Uchwały Zarządu Powiatu.

2. Realizacja zadań jest uzależniona od środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu.

3. Wnioski, uwagi, propozycje dot. funkcjonowania programu współpracy organizacje mogą zgłaszać Zarządowi Powiatu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.

5. W sytuacji, gdy odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli przewidziane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.

6. Program zostanie podany do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego.

Czas udostępnienia: 2005-12-27
Pokaż metadane