OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zarząd Powiatu Ostrowskiego na podstawie art. 35 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004.261.2603 z późn. zmianami) podaje do publi

Położenie nieruchomości:

Przygodzice.

Oznaczenie nieruchomości:

Ark. mapy 2, działka 736/2 o powierzchni 2,3400 ha, księga wieczysta nr KZ1W/00071897/0.

Opis nieruchomości:

Działka o kształcie podobnym do wydłużonego prostokąta, nieogrodzona, nieuprawiana. Nieruchomość jednym z dłuższych boków przylega do drogi asfaltowej kategorii drogi krajowej, drugim dłuższym bokiem przylega do torów kolejowych, a krótszymi bokami do działek sąsiednich. Działka jest zaniżona w stosunku do drogi. W niedalekiej odległości od nieruchomości znajduje się lasek, stacja kolejowa Przygodzice, a po drugiej stronie drogi ośrodek „Górecznik”.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przygodzice, przyjętego uchwałą nr XIV/76/99 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 1999 r. nieruchomość wchodzi w skład terenu oznaczonego jako tereny łąk i pastwisk.

Forma zbycia nieruchomości:

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Cena nieruchomości:

70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) netto plus podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2010 nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa dnia 13 lutego 2012 roku. 

Paweł Rajski
/Starosta Ostrowski/


Czas udostępnienia: 2012-01-03
Pokaż metadane