OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Historia

Najstarsze znaleziska archeologiczne świadczące o początkach osadnictwa na terenach dzisiejszego powiatu ostrowskiego sięgają epoki neolitu, brązu i wpływów rzymskich. Pierwsze pisane informacje o osadach pochodzą z końca XIII wieku. Najstarsze przekazy dotyczą głównie osad wchodzących w skład dóbr kościelnych. południowo-wschodnia część powiatu ostrowskiego stanowiła wielka własność kościelna należąca do dóbr zakonu Cystersek Ołobockich. W 1713 roku, dzięki możnemu właścicielowi rozległych dóbr przygodzickich, podskarbiemu wielkiemu koronnemu Janowi Jerzemu Przebendowskiemu. Ostrów otrzymał lokację na prawie magdeburskim. Od tego momentu następuje stały rozwój miasta, które staje się największe w tym regionie. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku, Ostrów znalazł się w zaborze pruskim, w nowo utworzonym powiecie odolanowskim i stał się „centrum polskości” i oporu przeciw zaborcy.

Największy wpływ na rozwój regionu miało stworzenie połączeń komunikacyjnych i wybudowanie kolei żelaznej z Poznania przez Ostrów na Sląsk. W drugiej połowie XIX wieku rozbudowano sieć dróg bitych, unowocześniono pocztę, a na początku XX wieku zainstalowano telegraf. 1 października 1887 roku podzielono powiat odolanowski i z części ziem powstał powiat ostrowski. W tym czasie powstała w Ostrowie gazownia, rzeźnia miejska, wodociąg i kanalizacja, dwa kąpieliska, kilka parków, wprowadzono oświetlenie gazowe.

W życiu gospodarczym ważne miejsce zajęły kasy pożyczkowo-oszczędnościowe i banki. W Ostrowie funkcjonował Bank Kupiecki i Miejska Kasa Oszczędności, w Raszkowie — Bank Ludowy. Ostrów był sporym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym, nie tylko dla powiatu, ale i dla powiatów sąsiednich. W okresie międzywojennym w Ostrowie utworzono szkołę specjalną dla dzieci, jedną z niewielu jakie funkcjonowały w Wielkopolsce.

Po zakończeniu II wojny światowej zmiany gospodarcze, a przede wszystkim zmiany stosunków własnościowych, nacjonalizacja przemysłu i wielkiej własności ziemskiej stały się wyznacznikiem kierunków polityki gospodarczej.

W powiecie ostrowskim, a głównie w samym mieście na bazie istniejących zakładów powstały nowe, takie jak: Zakłady Sprzętu Mechanicznego, Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, „Spomasz”, Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Sklejek, Zakłady Automatyki Przemysłowej. Rozbudowano do jednych z największych w kraju Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. W Skalmierzycach rozbudowano Zakłady Nawierzchniowe, a w Odolanowie w oparciu o miejscowe złoża gazu ziemnego powstał Zakład Odazotowania Gazu. Powstało wiele firm budowlanych obsługujących budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe oraz rolnictwo. Dynamicznie rozwijał się przemysł rolnospożywczy, odzieżowy, powstało także wiele zakładów rzemieślniczych różnych branż. Rolnictwo regionu zawsze należało do krajowej czołówki.

Czas udostępnienia: 2011-05-31
Pokaż metadane