OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego

Lp. Nr aktu Data przyjęcia Tytuł Publikacja Data wejścia w życie Uwagi
1. Uchwała XV/143/2000 29.05.2000 ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości nie oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie oraz takich, na których nie ustanowiono ograniczonych praw rzeczowych a stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego, DZ.U.W.W. nr 43, poz. 509 z 19 czerwca 2000 roku z dniem 04 lipca 2000r.  
2. Uchwała XXXV/280/2002 28.06.2002 określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego, DZ. U. W.W. Nr 103, poz. 2571 z 31 lipca 2002 roku z dniem 15 sierpnia 2002r.  
3. Uchwała XIX/170/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typu AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, DZ.U.W.W. Nr 154, poz. 3284 z dnia 2 listopada 2004 roku z dniem 17 listopada 2004r.  
4. Uchwała XIX/171/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, DZ.U. W.W. Nr 154, poz. 3285 z dnia 2 listopada 2004 roku z dniem 17 listopada 2004r.  
5. Uchwała XXXVII/376/2006 29.09.2006 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z ulicami: Chłapowskiego i Długą, DZ.U. W.W. Nr 166, poz. 3860 z dnia 31 października 2006 roku z dniem 15 listopada 2006r.  
6. Uchwała XXXI/234/2009 27.08.2009 ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Dz. U. W.W. Nr 185, poz.3144 z dnia 29 października 2009 r. z dniem 13 listopada 2009r.  
7. Uchwała XL/291/2010 28.06.2010 określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego oraz wskazania organów do tego upoważnionych, Dz. U. W.W. Nr 174 z dnia 31 sierpnia 2010 roku poz. 3292 z dniem 15 września 2010r.

 

 

8. uchwała IX/83/2011 30.09.2011 uchylenia przepisów porządkowych regulujących zasady używania wyrobów pirotechniki widowiskowej na terenie Powiatu Ostrowskiego Dz. U. W.W. nr 297, poz. 4800 z dnia 04.11.2011 z dniem 19 listopada 2011r.  
9. Uchwała XXXIX/332/2014 25.06.2014 podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Dz.U.W.W. z dnia 24 lipca 2014 roku, poz. 4208 z dniem podjęcia  Komisarz wyborczy Postanowieniem nr 23/II/18 z dnia 17.08.2018 dokonał podziału powiatu na okręgi wyborcze i ustalił liczbę radnych 
10. Uchwała XLII/360/2014 29.10.2014 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego, Dz.U.W.W. z dnia 4 listopada 2014 roku, poz. 5724 z dniem
19 listopada 2014r.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 24/1224/2014 dnia 19 listopada 2014 roku w załączniku nieważność pkt 5
11. Uchwała III/18/2014 29.10.2014 zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, Dz.U. W.W. poz. 254 z dnia 14 stycznia 2015 roku z dniem
29 stycznia 2015r.
 
12. Uchwała XII/73/2015 04.12.2015 uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego Dz.U.W.W. poz. 8721 z dnia 22 grudnia 2015 rok z dniem
6 stycznia 2016r.
 
13. Uchwała XIX/122/2016 24.06.2016 uaktualnienia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowskiego Dz.U. W.W. poz. 4874 z dnia 27 lipca 2016r. z dniem 11 sierpnia 2016r.  
14. Uchwała XXI/140/2016 30.09.2016 zmiany uchwały NR XXVIII/279/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w kształceniu na odległość Dz.U. W.W. poz. 6004 z dnia 10 października 2016r. z dniem 25 października z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.  
15. Uchwała XXIII/154/2016 05.12.2016 pozbawienia odcinka drogi powiatowej tj. ulicy Ostrowskiej w Skalmierzycach od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach do granicy miejscowości Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce oraz ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach kategorii drogi powiatowej Dz.U. W.W. poz. 7731 z dnia 7 grudnia 2016r. z dniem 22 grudnia 2016r.  
16. Uchwała XXI/141/2016 30.09.2016 pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 5315P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą gminną 803765P, Dz.U.W.W. poz. 6008 z dnia 10 października 2016 roku z dniem 25 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.  
17. Uchwała XXI/142/2016 30.09.2016 zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej nr 803765P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 do skrzyżowania z drogą powiatową 5315P Dz.U.W.W. poz. 6059 z dnia 11 października 2016 roku z dniem 26 października z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.  
18.  Uchwała
XXVIII/197/2017
30 06.2017 utraty mocy Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące DZ.U.W.W. poz. 5084
z dnia 11 lipca 2017
  z dniem 26 lipca 2017 roku
mocą obowiązująca od 1 września 2017 r.
 
19. Uchwała
XXXIII/230/2017
24.11.2017 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego Dz. U.W.W po. 8123 z dnia 7 grudnia 2017 roku z dniem 22 grudnia 2017 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018  
20. Uchwała
XXXV/240/2017
28.12.2017 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostrowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Dz. U.W.W po. 449 z dnia 9 stycznia 2018 roku z dniem 23 stycznia 2018 roku  
21.  Uchwała XXXVI/252/2018 02.02.2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, Dz. U.W.W poz. 1495 z dnia 14 lutego 2018 roku z dniem 1 marca 2018 roku  
22. Uchwała
XLII/288/2018
13.07.2018 zmiany uchwały nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące do nowego ustroju szkolnego Dz. U.W.W poz. 6017 z dnia 19 lipca 2018 roku z dniem 3 sierpnia 2018 roku  
23. Uchwała
XLV/296/2018
28.09.2018 Statutu Powiatu Ostrowskiego Dz. U.W.W poz. 7423 z dnia 2 października 2018 roku od nowej kadencji Nieważność § 12, §31 ust. 6, §46 ust. 4, §85 ust. 2, §122
24. Uchwała
XLVII/302/2018
26.10.2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrowie Wielkopolskim Dz. U.W.W poz. 8617  z dnia 5 listopada 2018 roku z dniem 20 listopada 2018 roku  
25.

Uchwała
III/20/2018
Obwieszczenie nr 1

26.10.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22. Dz. U.W.W poz. 231 z dnia 4 stycznia 2019 roku    
26. Uchwała
III/21/2018
26.10.2018 uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Ostrowskiego konkursu „TECHNO-GRANT”. Dz. U.W.W poz. 232 z dnia 4 stycznia 2019 roku z dniem 19 stycznia 2019 roku  
27. Uchwała
III/22/2018
26.10.2018 zmiany uchwały nr XXXVI/252/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Dz. U.W.W poz. 233 z dnia 4 stycznia 2019 roku z dniem 19 stycznia 2019 roku  
28.

Uchwała XI/71/2019

20.08.2019

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Dz. U. W.W. poz. 7469 z dnia 2 września 2019 z dniem 17 września 2019 roku  Rozstrzygnięcie nadzorcze WW w załączniku nieważność § 4 pkt 5
29.

Uchwała XI/72/2019

20.08.2019

przekształcenia Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego przy ul. Tomczeka 34 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji miejsca zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom przebywającym poza miejscem stałego zamieszkania w okresie pobierania nauki poza główną siedzibą bursy

Dz. U. W.W. poz. 7470 z dnia 2 września 2019 z dniem 17 września 2019 roku  
30.

Uchwała XI/74/2019

20.08.2019 określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń Dz. U. W.W. poz. 7359 z dnia 28 sierpnia 2019 z dniem 12 września 2019  
31.

Uchwała XIV/113/2019

 22.11.2019  nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy  w Ostrowie Wielkopolskim.  Dz. U W.W poz. 9949 z dnia 26 listopada 2019r.   

z dniem  11 grudnia 2019 roku, z mocą obowiązującą od

 1 stycznia 2020r.
 
32.

Uchwała XIV/116/2019

 22.11.2019  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego związanych z umieszczaniem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.  Dz. U W.W poz. 9952 z dnia 26 listopada 2019r.   

z dniem  11 grudnia 2019 roku, z mocą obowiązującą od

 1 stycznia 2020r. 
 
 33.

Uchwała XVII/132/2020

20.01.2020

ustalenia następującego przebiegu drogi powiatowej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego: Droga S11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/Ostrów Wielkopolski -granica miasta, w skład której wchodzą ulice: Kaliska, al. Słowackiego, Dworcowa, Towarowa, Głogowska, Wrocławska, Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Raszkowska.

Dz. U. W.W poz. 909 z dnia 23 stycznia 2020r

z dniem 07 lutego 2020 roku

 
 34.  

Uchwała XVII/133/2020

20.01.2020

pozbawiania drogi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przebiegu: Droga S11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/Ostrów Wielkopolski -granica miasta, w skład której wchodzą ulice: Kaliska, al. Słowackiego, Dworcowa, Towarowa, Głogowska, Wrocławska, Sienkiewicza, Wojska Polskiego i Raszkowska, kategorii drogi powiatowej.

Dz. U. W.W poz. 910 z dnia  23 stycznia 2020r

z dniem 07 lutego 2020 roku

 
35.

Uchwała XXII/149/2020

26.06.2020

założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dz. U. W.W poz. 5993 z dnia  22 lipca 2020r

z dniem 06 sierpnia 2020 roku

 Rozstrzygnięcie nadzorcze WW z dnia 31 lipca 2020r., poz. 6206 nieważność § 4 
36.

Uchwała XXII/150/2020

 26.06.2020

założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Dz. U. W.W poz. 5994 z dnia  22 lipca 2020r

z dniem 06 sierpnia 2020 roku

 Rozstrzygnięcie nadzorcze WW z dnia 31 lipca 2020r., poz. 6207 nieważność § 4 
37.  

Uchwała XXII/151/2020

 26.06.2020 założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dz. U. W.W poz. 5995 z dnia  22 lipca 2020r

z dniem 06 sierpnia 2020 roku

 Rozstrzygnięcie nadzorcze WW z dnia 31 lipca 2020r., poz. 6208 nieważność § 4 
38.  

Uchwała

XXIV/168/2020
 

30.09.

2020

zmiany statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

 Dz. U. W.W poz. 7381 z dnia  2 października 2020r  z dniem 17 października 2020 roku  
 39.

Uchwała

XXXIX/250/2021

29.12.

2021
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

Dz. U W.W poz. 380 z dnia 13 stycznia 2022r.

 z dniem 28 stycznia 2022 roku  
 40.  Uchwała XXXIX/253/2021

29.12.

2021
określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu ostrowskiego.  

Dz. U W.W poz. 381 z dnia 13 stycznia 2022r.

 z dniem 28 stycznia 2022 roku

 Rozstrzygnięcie nadzorcze WW  z dnia 26 stycznia 2022r, nieważność § 3

41.

Uchwała XLVI/300/2022

29.08.

2022
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Dz. U. W.W poz. 6246 z dnia 6 września 2022r.

wchodzi w życie  z dniem 21 września 2022 roku

z mocą obowiązująca od 1 września

 

 

42.

Uchwała XLVII/303/2022

30.09.2022

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród

Dz. U .W W. z 11 października 2022 roku, poz. 7212

z mocą obowiązującą od 1 września.

 
43.

Uchwała

LIII/338/2023

 

 31.03.2023

określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Dz. U.W.W z dnia 7.0423r. pod poz. 3474 wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2023 roku

 

 

 44.  

LVI/346/2023

30.06.2023
 30.06.2023

ustalenia od 01 września 2023 roku planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych  przez Powiat Ostrowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.

 Dz. U.W.W z dnia 18.07.23r. pod poz. 6935  z dniem 02 sierpnia 2023 r.  
45.

Obwieszczenie nr 1

29.09.2023

ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20-22.

Dz. U. W.W z dnia 3.11.2023r. pod poz. 9498    
46.

LX/369/2023

27.10.2023

27.10.2023

uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Dz. U.W.W. z dnia 31.10.2023r. poz. 9488 z dniem 15 listopada 2023r.

 

 

47.

Uchwała LXI/376/2023

7.12.2023

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dz. U.W.W. z dnia 12.12.2023r. poz. 11870 z dniem 1 stycznia 2014 roku  
 48. Uchwała LXI/378/2023  7.12.2023

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów
z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

 Dz. U.W.W. z dnia 12.12.2023r. poz. 11871  z dniem 1 stycznia 2024 roku  
 49. Uchwała LXII/384/2023  28.12.2023

uchylenia uchwały nr LXI/374/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 Dz. U.W.W. z dnia 11.01.2024r. poz. 494  wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2024 roku  
50. Uchwała LXIII/395/2024 2.02.2024

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dz. U.W.W z dnia 12.02.2024r. pod poz. 1744

wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2024 roku  
51.

Uchwała

LXIV/401/2024

27.03.2024

ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Ostrowskiego.

Dz. U.W.W z dnia 18.04.2024r. pod poz. 3990

wchodzi w życie z dniem 3 maja 2024 roku  
52.

Uchwała

LXIV/402/2024

27.03.2024

określenia sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia stawki zwrotu kosztów za 1 km przebiegu.

Dz. U.W.W z dnia 18.04.2024r. pod poz. 3991

wchodzi w życie z dniem 3 maja 2024 roku  
53.

Uchwała

LXIV/405/2024

27.03.2024

określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 

Dz. U.W.W z dnia 18.04.2024r. pod poz. 3992

wchodzi w życie z dniem 3 maja 2024 roku  
54.

Uchwała

LXIV/406/2023

27.03.2024

zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20-22.

Dz. U.W.W z dnia 18.04.2024r. pod poz. 3993

wchodzi w życie z dniem 3 maja 2024 roku  
55.

Uchwała

LXIV/408/2024

27.03.2024

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dz. U.W.W z dnia 18.04.2024r. pod poz. 3994

wchodzi w życie z dniem 3 maja 2024 roku  
55.

Uchwała

LXIV/410/2024

27.03.2024 określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczania. Dz. U.W.W z dnia 18.04.2024r. pod poz. 3995 wchodzi w życie z dniem 3 maja 2024 roku

Dz. U.W.W z dnia 18.04.2024r. pod poz. 3995 wchodzi w życie z dniem 3 maja 2024 r Rozstrzygnięcie nadzorcze nieważność w zał. nr 1, § 2 ust.2 pkt 3,

i § 2 ust. 7 oraz w zał. Nr 2 w części 1 pkt 5.
56.

Uchwała III/20/2024

14.06.2024 ustalenia od 01 września 2024 roku planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Dz. U.W.W z dnia 21.06.2024r. pod poz. 5716 wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2024r.  

 

Czas udostępnienia: 2024-06-21
Pokaż metadane