OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 czerwca 2017 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXVIII/187/2017
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 za rok 2016,
 2. Sygnatura/nr: XXVIII/188/2017
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz udzielenia pomocy finansowej w latach 2018 – 2020 dla Powiatu Kaliskiego na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji projektu,
 3. Sygnatura/nr: XXVIII/189/2017
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 4. Sygnatura/nr: XXVIII/190/2017
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 5. Sygnatura/nr: XXVIII/191/2017
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 12 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 6. Sygnatura/nr: XXVIII/192/2017
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
 7. Sygnatura/nr: XXVIII/193/2017
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
 8. Sygnatura/nr: XXVIII/194/2017
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 29 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 9. Sygnatura/nr: XXVIII/195/2017
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 23 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 10. Sygnatura/nr: XXVIII/196/2017
  nadania uaktualnionego aktu założycielskiego III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
 11. Sygnatura/nr: XXVIII/197/2017
  utraty mocy Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
 12. Sygnatura/nr: XXVIII/198/2017
  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 13. Sygnatura/nr: XXVIII/199/2017
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu,
 14. Sygnatura/nr: XXVIII/200/2017
  zmiany Uchwały nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
 15. Sygnatura/nr: XXVIII/201/2017
  zmiany Uchwały nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2028.
 16. Sygnatura/nr: XXVIII/202/2017
  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 17. Sygnatura/nr: XXVIII/203/2017
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 18. Sygnatura/nr: XXVIII/204/2017
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2016,
 19. Sygnatura/nr: XXVIII/205/2017
  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2016 rok,
Czas udostępnienia: 2017-07-05
Pokaż metadane