OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 września 2017 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXXI/212/2017
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku, określonych Uchwałą Nr XXVI/178/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku.
 2. Sygnatura/nr: XXXI/213/2017
  zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22,
 3. Sygnatura/nr: XXXI/214/2017
  uchwalenia Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ,
 4. Sygnatura/nr: XXXI/215/2017
  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości Powiatu Ostrowskiego, wchodzących w skład ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, pozbawionej kategorii drogi powiatowej,
 5. Sygnatura/nr: XXXI/216/2017
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 6. Sygnatura/nr: XXXI/217/2017
  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
 7. Sygnatura/nr: XXXI/218/2017
  wyrażenia zgody dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 na cesję wierzytelności wynikającej z zawartej przez ZZOZ umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o. w Ostrowie Wielkopolskim na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ,
 8. Sygnatura/nr: XXXI/219/2017
  utworzenia wydzielonego rachunku dochodów III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim,
 9. Sygnatura/nr: XXXI/220/2017
  zmiany Uchwały nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
 10. Sygnatura/nr: XXXI/221/2017
  zmiany Uchwały nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2028.
Czas udostępnienia: 2017-11-27
Pokaż metadane