OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXVI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 2 lutego 2018 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej,
 2. w sprawie zmiany statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020,
 4. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 5. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Budowlano –Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 8. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Ostrowskiego,
 9. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków,
 10. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,
 11. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/246/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2029.
Czas udostępnienia: 2018-02-06
Pokaż metadane