OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 8 czerwca 2018 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
 2. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22.
 3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 za rok 2017.
 4. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród.
 5. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczenia
 6. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Odolanów zarządzania drogą powiatową nr 5328P na odcinku od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów w celu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Raczyce - Uciechów” w ramach WRPO 2014-2020
 7. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Odolanów zarządzania drogą powiatową nr 5335P w miejscowości Odolanów w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie” w ramach WRPO 2014-2020
 8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Ostrowskiego położonych w miejscowości Przygodzice, oznaczonych numerami działek 1553/77, 1553/79, 1553/81, 1553/83, 1553/85, 1553/87, 1553/89, 1553/91, 1553/93, 1553/95, 1553/97
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Ostrowskiego położonej w miejscowości Przygodzice, oznaczonej numerem działki 1716/20.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
 13. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,
 14. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/246/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2029,
 15. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 16. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2017 rok,
 17. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
Czas udostępnienia: 2018-06-11
Pokaż metadane