OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

WAŻNE DATY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Link do oferty edukacyjnej:    Nabór do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Ostrowskim

 

 

Skrócony terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

od 20 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie.

UWAGA: NABÓR ELEKTRONICZNY – należy postępować zgodnie
z instrukcją!

od 20 maja 2024 r.
do 12 lipca 2024 r.

Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie i psychologiczne.

21 czerwca 2024r.

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3 lipca 2024r.

Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.

do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku,
z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

UWAGA: NABÓR ELEKTRONICZNY – należy postępować zgodnie
z instrukcją!

11 lipca 2024 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
(w danej szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty. Kandydat niezakwalifikowany może wziąć udział w naborze uzupełniającym.

od 11 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

18 lipca 2024 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
(w danej szkole) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

18 lipca 2024 r.

godz. 15:00

Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji
o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.

od 19 lipca 2024r.
do 26 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA: nabór uzupełniający jest prowadzony poza systemem elektronicznym w poszczególnych szkołach.

 

Źródło: Zarządzenie nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r.

Czas udostępnienia: 2024-02-05
Pokaż metadane