OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

WAŻNE DATY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Link do oferty edukacyjnej:    Nabór do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Ostrowskim

 

 

Skrócony terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

Od 15 maja 2023 r.     do 16 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie.

UWAGA: NABÓR ELEKTRONICZNY – należy postępować zgodnie z instrukcją!

Od 15 maja 2023 r.   

do 18 lipca 2023 r.

Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie i psychologiczne.

23 czerwca 2023r.

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

6 lipca 2023r.

Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

UWAGA: NABÓR ELEKTRONICZNY – należy postępować zgodnie z instrukcją!

17 lipca 2023 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (w danej szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty. Kandydat niezakwalifikowany może wziąć udział w naborze uzupełniającym.

Od 17 lipca 2023 r.     do 21 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego 
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

24 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (w danej szkole) listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Od 25 lipca 2023r.
do 28 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA: nabór uzupełniający jest prowadzony poza systemem elektronicznym w poszczególnych szkołach.

 

Źródło: Zarządzenie nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023r.

Czas udostępnienia: 2023-01-24
Pokaż metadane