OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów  pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

 O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1)      Uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2)      Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,

3)      W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4)      Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:

- uczniowie 4,21

- słuchacze i studenci 4,01

5)   Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto lub 740,00 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci

Kompletne wnioski można składać w Starostwie Powiatowym  pok. 302 na III poziomie w godzinach 9:00 - 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia :

uczniowie -  25 września 2023 r.

studenci/słuchacze  - 20 października 2023 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, pobierający naukę w szkołach znajdujących się w Powiecie Ostrowskim, ale zameldowanych na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym.

Informacji w sprawie  udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim tel. 62 737  84  73.   

Wnioski o stypendium wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w plikach poniżej.

          

Czas udostępnienia: 2023-09-01
Pokaż metadane