OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 28 października 2020 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 2. w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, określonych Uchwałą Nr XXII/147/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku.
 3. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/130/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XIX/140/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Nr XX/142/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/145/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Nr XXIII/164/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku i Nr XXIV/172/2020 z dnia 30 września 2020 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowskiego: Nr 435/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr 451/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, Nr 453/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 464/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 585/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, Nr 630/2020 z dnia 7 września 2020 roku, Nr 657/2020 z dnia 7 października 2020 roku i Nr 669/2020 z dnia 15 października 2020 roku.
 4. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/129/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2029, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XIX/141/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Nr XX/143/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/146/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Nr XXIII/165/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku i Nr XXIV/173/2020 z dnia 30 września 2020 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 586/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku.
Czas udostępnienia: 2020-12-01
Pokaż metadane