OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego rok 2021

Załączone pliki

 1. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim w 2021 roku
 2. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w 2021 roku
 3. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim w 2021 roku
 4. w sprawie wprowadzenia regulaminu zabezpieczenia oraz korzystania z pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 5. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aldony Nowak na stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 6. w sprawie ogłoszenia licytacji publicznej ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia licytacji publicznej.
 7. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym – jako metoda zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19” nr RPWP.08.03.01-30-0011/20-00
 8. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z udziałem wynoszącym 6534/118840 części w nieruchomości wspólnej, położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Chełmońskiego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetragowej na rzecz najemcy.
 9. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 10. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim”
 11. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego”
 12. w sprawie ogłoszenia drugiej licytacji publicznej ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia licytacji publicznej
 13. w sprawie przyjęcia struktury organizacyjnej Wydziału Organizacyjnego
 14. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim”
 15. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc maj 2021 roku.
 16. w sprawie ogłoszenia sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki.
 17. w sprawie ogłoszenia licytacji publicznej ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia licytacji publicznej.
 18. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz Regulaminu wykorzystania sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teletechnicznej znajdującej się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 19. w sprawie ogłoszenia drugiej licytacji publicznej ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia licytacji publicznej.
 20. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim
 21. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim”.
 22. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
 23. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 24. w sprawie ogłoszenia licytacji publicznej ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia licytacji publicznej.
 25. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego oraz określenia procedury przygotowywania i zamieszczania materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 26. w sprawie przeprowadzenia okolicznościowej inwentaryzacji składników majątkowych
 27. w sprawie ogłoszenia drugiej licytacji publicznej ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia licytacji publicznej.
 28. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim”.
 29. w sprawie ogłoszenia sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki.
 30. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego.
 31. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego
 32. w sprawie postępowania z przesyłkami i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim
 33. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 39/2020 Starosty Ostrowskiego z 31 grudnia 2020 r.
 34. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora / Inspektora do Referatu Architektury i Budownictwa w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 35. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora do Referatu Architektury i Budownictwa w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 36. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym odpowiednio miesiąc grudzień 2021 roku oraz miesiąc styczeń 2022.
 37. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym odpowiednio miesiąc grudzień 2021 r
 38. w sprawie wyznaczenia Koordynatora dokonującego czynności w zakresie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych
 39. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Projektu pt. „Zwalczanie i zapobieganie wagarowaniu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego” realizowanego zgodnie z Umową finansową nr POWER-2020-1-PL01-KA101-078210
 40. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Projektu pt. „Podróż do świata robotyki” nr 2020-1-UK01-KA204-079146 realizowanego na podstawie Umowy partnerskiej z ENSO GROUP Ltd w ramach programu ERASMUS+
Czas udostępnienia: 2021-01-27
Pokaż metadane