OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego na rok 2022

Załączone pliki

 1. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim procedury dotyczącej zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
 2. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim w 2022 roku
 3. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w 2022 roku
 4. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim w 2022 roku
 5. w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 6. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora/Inspektora do Referatu Architektury i Budownictwa w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 7. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w 2022 roku
 8. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz Regulaminu wykorzystania sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teletechnicznej znajdującej się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na czas oznaczony, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Młynik gm. Sośnie oznaczonej numerem działki 502, ustalenia czynszu dzierżawnego i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 10. w sprawie sporządzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022-2024.
 11. w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 12. w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytych, nieużywanych oraz nieaktualnych pieczątek w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.
 13. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2022 Starosty Ostrowskiego z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 14. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 15. w sprawie sporządzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022-2024.
 16. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim”.
 17. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, zmienionego Zarządzeniami Starosty Ostrowskiego: Nr 19/2019 z dnia 2 maja 2019 roku i Nr 33/2020 z dnia 26 października 2020 roku.
 18. w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcje administratora systemu teleinformatycznego, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pracownika przetwarzającego informacje niejawne w systemie teleinformatycznym oraz pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji, przechowywanie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów zawierających informacje niejawne – administratora stanowiska.
 19. w sprawie ustalenia normy spalania paliwa dla samochodu służbowego Citroen Berlingo
 20. w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2015 Starosty Ostrowskiego z 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2012 z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia regulaminu „Laurów Kultury” za wybitne osiągnięcia w sferze rozwoju i promocji kultury promujące Powiat Ostrowski w kraju i zagranicą.
 21. zatwierdzenia i wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim”, „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim” i „Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 22. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 23. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim”.
 24. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Specjaliści – program kompleksowego kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim” nr RPWP.08.03.01-30-0043/21
 25. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim” nr RPWP.03.02.01-30-0004/21
 26. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości do Umowy o udzielenie dotacji na realizację Projektu pt. „Odwrócona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość” nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000030278 realizowanego w ramach programu ERASMUS+
 27. w spawie wprowadzenia zasad rachunkowości do Umowy o powierzenie grantu o numerze 5471/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00.0001/21-00
 28. w sprawie powołania Zespołu do spraw merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odolanowie
 29. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Sośnie, oznaczonej w obrębie Granowiec numerem działki 659/8, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.
 30. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych
 31. w sprawie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
Czas udostępnienia: 2022-01-18
Pokaż metadane