OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

LVI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 czerwca 2023 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie nadania Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43 i ul. Wolności 10, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, imienia Waldemara Gostomczyka oraz nadania uaktualnionych aktów założycielskich.
 2. w sprawie przekształcenia przez likwidację oddziału dwujęzycznego oraz zmianę nazwy szkoły II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48.
 3. w sprawie ustalenia od 01 września 2023 roku planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Ostrowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 4. w sprawie zmiany uchwały nr LII/336/2023 z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku.
 5. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20-22.
 6. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20-22 za rok 2022.
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia.
 8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rzecz Powiatu Ostrowskiego nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w obrębie 0096 numerem działki 3/3, objętej księgą wieczystą nr KZ1W/00062601/3.
 9. w sprawie zmiany Uchwały nr L/329/2022 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2023.
 10. w sprawie zmiany Uchwały nr L/328/2022 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023-2033.
 11. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Ostrowskiego wotum zaufania.
 12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2022 rok,
 13. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2022 rok.
Czas udostępnienia: 2023-07-05
Pokaż metadane