OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Starosta Ostrowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ograniczenie ma zastosowanie wówczas, gdy przeprowadzone przez inwestora rokowania z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, nie doprowadziły do wyrażenia przez nich zgody na wykonanie czynności związanych z zakładaniem i przeprowadzaniem na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wzmocnione zostało przez możliwość wydania przez Starostę dodatkowej decyzji, która przyspieszy realizację inwestycji, tj. decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, która wydana może być m.in. ze względu na ważny interes społeczny, ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (art. 124 ust. 1a w związku z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego), jeżeli wnioskodawca uzasadni we wniosku, że zachodzą przesłanki określone w art. 108 kpa.

Postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości może dotyczyć również nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas dodatkowo zastosowanie ma art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art.113 ust.6 i ust.7 ww. ustawy przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Do ustalenia danych o właścicielu nieruchomości w pierwszej kolejności służy rejestr danych ewidencji gruntów i budynków prowadzony przez Starostę, ale też inne rejestry państwowe. Zaznaczyć należy, że brak ujawnienia w bazie danych EGiB numeru księgi wieczystej nie stanowi podstawy do uznania, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W interesie inwestora jest wówczas, by dokonać ustalenia stanu prawnego nieruchomości poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, a to z kolei umożliwi przeprowadzie rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Ograniczenie nałożone na podstawie art. 124 ma charakter trwały. Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego uzyskane na podstawie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości są skuteczne wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości. W celu zagwarantowania ich realizacji ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu ograniczenia w księdze wieczystej.

Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o wydanie decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art.128 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kwestie dotyczące ewentualnego odszkodowania, o ile nie zostaną uzgodnione między stronami po  zakończeniu prac budowlanych, wymagać będą wydania odrębnej decyzji administracyjnej.


 

Wydział prowadzący postępowanie administracyjne:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski
poziom II, pokój nr 217, tel. 62 737 84 53
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

 

Sposób składania dokumentów:

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /9mq2h9ht1m/SkrytkaESP
 • osobiście - Biuro Podawcze poziom I budynku
 • za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

 

Inwestor, by móc zastosować art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  zobowiązany jest do łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. inwestycja musi być inwestycją liniową (ustawa wymienia: ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń), przy czym inwestycja zawiera się w katalogu czynności: budowa, rozbudowa, przebudowa związana ze zmianą parametrów technicznych inwestycji,
 2. inwestycja musi być inwestycją celu publicznego określonego w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami i musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. inwestor musi udokumentować, że przeprowadził rokowania, które:
  • przeprowadzone z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zakończyły się wynikiem negatywnym,
  • nie mogły być przeprowadzone z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kompletny wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (treść wniosku począwszy od jego tytułu, uzasadnienia, przywołanych przepisów i skończywszy na załącznikach powinny być ze sobą spójne w zakresie opisywanego stanu faktycznego i prawnego),
 2. oryginał aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania inwestora,
 3. oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną do tego osobę kopie dokumentów z przebiegu rokowań,
 4. oryginał wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną do tego osobę kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego przedmiotową inwestycję wraz z nadaną klauzulą ostateczności,
 5. zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jeżeli dla przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 6. mapa zagospodarowania terenu z wrysowanym planowanym przebiegiem projektowanej inwestycji, zaznaczonym obszarem ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i jednoznacznie określoną powierzchnią ograniczenia,
 7. dokumenty przedstawiające stan prawny nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej/zbioru danych – jeżeli z wypisu z rejestru gruntów wynika, że są prowadzone dla danej nieruchomości lub w przypadku braku ww. dokumentów – zaświadczenie właściwego sądu potwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru danych lub protokół badania stanu prawnego nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego), odpis aktu zgonu właściciela.

UWAGA: Brak danych dotyczących numeru księgi wieczystej w bazie EGiB nie jest tożsamy z tym, że dla danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. A zatem brak danych w EGiB nie stanowi dowodu, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W takim przypadku na inwestorze ciąży obowiązek ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

 

Termin i forma  załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z art. 35 i art.36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Złożenie niekompletnego wniosku powoduje wydłużenie terminu realizacji sprawy.
 • Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Opłaty:

Wniosek, pełnomocnictwo, czynności urzędowe, decyzja administracyjna - nie podlega opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się, na podstawie art. 127a kpa §1, prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a §2).

 

Dodatkowe informacje:

 • Z wnioskiem może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna realizująca cel publiczny określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 • Wniosek powinien zawierać informacje określające:

  • podstawę prawną wprost odnoszącą się do zamierzenia inwestycyjnego,

  • oznaczenie nieruchomości z katastru nieruchomości wraz z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów,

  • cel publiczny określony poprzez wskazanie charakteru i zakresu prac, do realizacji których nieruchomość jest niezbędna),

  • obszar objęty ograniczeniem (graficznie przedstawiona powierzchnia ograniczenia),

  • właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (w przypadku gdy właściciel nie żyje – nalezy przedłożyć odpis aktu zgonu),

  • zakres czynności, które zostaną wykonane na nieruchomości (opis działania, planowane prace, rodzaj użytego sprzęu, dojazd do miejsca inwestycji, itp.).

 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał pełnomocnictwa bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 • Wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac, o których mowa w art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z zasadami art.124 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który odwołuje się do przepisów art. 114 ust. 1 i 2 oraz art. 115. Zgodnie z art. 115 ust. 2 wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1, wyznaczonego na piśmie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a także osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na tej nieruchomości.

 • W przypadku ustalenia, że dana nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w związku ze śmiercią właściciela, do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu oraz dokument potwierdzający brak przeprowadzonego postępowania spadkowego.

 • Mapa zagospodarowania terenu z wrysowanym przebiegiem inwestycji powinna być opatrzona pieczątką i podpisem osoby, która ją sporządziła.

 • W przypadku urządzeń łączności publicznej decyzję wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Bez zbędnej zwłoki rozpatrywane są jedynie poprawnie złożone kompletne wnioski. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, do wnioskodawcy kierowane jest pismo o konieczności uzupełnienia wniosku. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 • Wszystkie załączniki muszą stanowić oryginały dokumentów, ich odpisy lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku przedłożenia oryginałów dokumentów tut. organ po ich uwierzytelnieniu na wniosek wnioskodawcy odeśle je na wskazany adres.

   

 

Czas udostępnienia: 2024-07-05
Pokaż metadane