OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych
Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Powstańców Wielkopolskich16
parter, pokój 124, tel. 62 737 84 77
Poniedziałek  - Piątek 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Pozwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o pozwolenie na sprowadzenie do Polski zwłok/szczątków ludzkich;
 • akt zgonu lub karta zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • w przypadku nieokreślenia przyczyny  zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok – wraz z dokumentem upoważniającym pełnomocnika do załatwiania wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i ich pochowaniem;
 • Uzupełnioną informację dotyczącą RODO.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków wydawane jest na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok ludzkich.
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:

 • pozostały małżonek(ka);
 • krewni zstępni;
 • krewni wstępni;
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek (poza wyżej wymienionymi)
– opłata skarbowa na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim – nr konta bankowego: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Opłata

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Milena Szkudlarek
  Czas wytworzenia: 2018-03-06
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2020-05-11 13:29:08
  Licznik pobrań: 156
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Milena Szkudlarek
  Czas wytworzenia: 2018-03-06
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2020-05-11 13:30:44
  Licznik pobrań: 131
Czas udostępnienia: 2023-02-20
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Milena Szkudlarek
Czas wytworzenia: 2018-03-06
Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
Czas udostępnienia: 2023-02-20 10:56:54
Licznik wejść: 1776