OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Deklaracja dostępności serwisu bip.powiat-ostrowski.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Ćwiklak, dostepnosc@powiat-ostrowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 737 84 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego mieści się przy Alei Powstańców Wielkopolskich 16 w Ostrowie Wielkopolskim.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony Alei Powstańców Wielkopolskich 16 i jest wyposażone w automatyczne drzwi obrotowe oraz zwykłe drzwi wejściowe. Platforma (dźwig), który umożliwia przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym między poziomami (poziom parkingu, poziom I, II oraz  III) znajduje się z tyłu budynku. Budynek nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych, który umożliwiałby bezpośredni dostęp do budynku Starostwa poprzez główne wejście. Obok dźwigu są 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na I poziomie oraz na III poziomie budynku w częściach korytarza na lewo od klatki schodowej. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.  Zapewniona jest też bezpieczna ewakuacja.

W budynku Starostwa Powiatowego nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajduje się rozkład pomieszczeń w alfabecie brajla, który znajduję się na I poziomie budynku przy wejściu głównym. Przy wszystkich dostępnych pomieszczeniach znajdują się tabliczki w alfabecie brajla informujące o numerze lub przeznaczeniu pomieszczenia.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Godziny pracy Starostwa Powiatowego

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Wydział Geodezji

poniedziałek: 8.00 - 15.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Rejestracji Pojazdów

Starostwo w Ostrowie Wielkopolskim:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Filie:

 • Odolanów ( Budynek Gminy i Miasta Odolanów ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów)

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek: 7.00 - 12.00

środa - piątek 7.00-14.00

 • Nowe Skalmierzyce ( Budynek Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce)

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.30 - 14.30

1-szy wtorek miesiąca 8.00-12.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

poniedziałek: 8.00 - 15.00

czwartek: 8.00 - 15.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek: 8.30 - 15.30

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapisy na wizytę w dniach:

poniedziałek - piątek: 8.00 – 16:00

tel. 539 526 070

 

Lokalizacja najważniejszych punktów w budynku starostwa:

I poziom budynku :

 1. Biuro podawcze
 2. Referat Rejestracji Pojazdów
 3. Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców
 4. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 5. Referat Transportu Drogowego i Publicznego

II poziom budynku :

 1. Sekretariat – Gabinet Starosty Ostrowskiego i Wicestarosty Ostrowskiego (p.105)
 2. Sekretarz Powiatu Ostrowskiego
 3. Referat Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
 4. Geodeta Powiatowy
 5. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków
 6. Udostępnianie wypisów i wyrysów
 7. Udostępnianie materiałów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgłoszenia prac geodezyjnych, uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
 8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

III poziom budynku :   

 1. Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
 2. Referat Ochrony Środowiska
 3. Referat Architektury i Budownictwa
 4. Terenowy Punkt Paszportowy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Budynek mieści przy Alei Słowackiego 1c w Ostrowie Wielkopolskim.  Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na parterze. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne prowadzone do budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Obok budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózku do budynku.

---

Czas udostępnienia: 2024-01-22
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Adrian Ćwiklak
Czas wytworzenia: 2024-01-22
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2024-01-22 12:15:20
Licznik wejść: 335