OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2004 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 662/2004
  przedstawienia projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2005.
 2. Sygnatura/nr: 663/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów a Powiatem Ostrowskim w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Ostrowski na założenie i prowadzenie przez Gminę i Miasto Odolanów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.
 3. Sygnatura/nr: 664/2004
  wskazania członków Zarządu Powiatu Ostrowskiego upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania pn. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania na krytej pływalni w ramach programu Bezpieczny Powiat Ostrowski’ – zajęcia rekreacyjno-sportowe w godzinach pozalekcyjnych.
 4. Sygnatura/nr: 665/2004
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, Pani Elżbiety Olejniczak.
 5. Sygnatura/nr: 666/2004
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, Pana Leszka Jakubiaka.
 6. Sygnatura/nr: 667/2004
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, Pani Katarzyny Stawickiej.
 7. Sygnatura/nr: 668/2004
  powołania Komisji ds. Stypendium Wyrównywania Szans dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego.
 8. Sygnatura/nr: 669/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.
 9. Sygnatura/nr: 670/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 10. Sygnatura/nr: 671/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim.
 11. Sygnatura/nr: 672/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 12. Sygnatura/nr: 673/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
 13. Sygnatura/nr: 674/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
 14. Sygnatura/nr: 675/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
 15. Sygnatura/nr: 676/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.
 16. Sygnatura/nr: 677/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 17. Sygnatura/nr: 678/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.
Czas udostępnienia: 2004-11-17
Pokaż metadane