OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 82/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Sygnatura/nr: 83/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały r V/40/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.
 3. Sygnatura/nr: 84/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/41/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim.
 4. Sygnatura/nr: 85/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/42/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 5. Sygnatura/nr: 86/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/43/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 roku.
 6. Sygnatura/nr: 87/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/44/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie obniżenia wysokości dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów w 2011 roku.
 7. Sygnatura/nr: 88/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/45/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wkładu własnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającego z wniosku o dofinansowanie realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. „TWOJA SZANSA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 8. Sygnatura/nr: 89/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
 9. Sygnatura/nr: 90/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/47/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości Powiatu Ostrowskiego, wchodzących w skład ulicy Kamiennej pozbawionej kategorii drogi powiatowej.
 10. Sygnatura/nr: 91/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/48/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011.
 11. Sygnatura/nr: 92/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/49/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011 – 2022.
 12. Sygnatura/nr: 93/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/50/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
 13. Sygnatura/nr: 94/2011
  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr V/51/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
 14. Sygnatura/nr: 95/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego.
 15. Sygnatura/nr: 96/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2010: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest organem założycielskim oraz Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.
 16. Sygnatura/nr: 97/2011
  wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
 17. Sygnatura/nr: 98/2011
  wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wojska Polskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim.
 18. Sygnatura/nr: 99/2011
  zawarcia umowy z Gminą Sośnie w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych.
 19. Sygnatura/nr: 100/2011
  zawarcia umowy z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych.
 20. Sygnatura/nr: 101/2011
  zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (droga nr 5297P).
 21. Sygnatura/nr: 102/2011
  zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (droga nr 4330P).
Czas udostępnienia: 2011-04-08
Pokaż metadane