OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 20 czerwca 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 155/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 2. Sygnatura/nr: 156/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie działki 1553/70 położonej w Przygodzicach, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
 3. Sygnatura/nr: 157/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie działki 1553/9 położonej w Przygodzicach, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
 4. Sygnatura/nr: 158/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie działki 1553/64 położonej w Przygodzicach, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
 5. Sygnatura/nr: 159/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Przygodzicach w rejonie ulicy Ogrodowej, stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego.
 6. Sygnatura/nr: 160/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2010.
 7. Sygnatura/nr: 161/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, za wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obwiązującego od dnia 1 września 2011 roku.
 8. Sygnatura/nr: 162/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku.
 9. Sygnatura/nr: 163/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt: „CHCEMY BYĆ SOBĄ” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 10. Sygnatura/nr: 164/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 za rok 2010.
 11. Sygnatura/nr: 165/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności M.W. Trade S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 125/200 we Wrocławiu wobec Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 na rzecz GETIN NOBLE Bank S.A.
 12. Sygnatura/nr: 166/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym.
 13. Sygnatura/nr: 167/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski na zadanie – utwardzenie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.
 14. Sygnatura/nr: 168/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011.
 15. Sygnatura/nr: 169/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011 – 2022.
 16. Sygnatura/nr: 170/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 17. Sygnatura/nr: 171/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest organem założycielskim i Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.
 18. Sygnatura/nr: 172/2011
  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.
 19. Sygnatura/nr: 173/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Katarzyna Strzelkowska).
 20. Sygnatura/nr: 174/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Justyna Ligocka).
 21. Sygnatura/nr: 175/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Gabriela Sznajder).
 22. Sygnatura/nr: 176/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Krystyna Jokiel).
 23. Sygnatura/nr: 177/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Joanna Sajnaj).
 24. Sygnatura/nr: 178/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pan Jarosław Szukalski).
 25. Sygnatura/nr: 179/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Emilia Szkudlarz).
 26. Sygnatura/nr: 180/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pan Mariusz Furmaniak).
 27. Sygnatura/nr: 181/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks. Karol Gibki).
 28. Sygnatura/nr: 182/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks. Rafał Kopis).
 29. Sygnatura/nr: 183/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (ks. Dariusz Płonka).
 30. Sygnatura/nr: 184/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Agata Kosiek).
 31. Sygnatura/nr: 186/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Agnieszka Kocińska – Danielewicz).
 32. Sygnatura/nr: 187/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Anna Agnieszka Dziabas).
 33. Sygnatura/nr: 188/2011
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Dominika Rynowiecka).
Czas udostępnienia: 2011-06-29
Pokaż metadane