OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 sierpnia 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 232/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji za pierwsze półrocze 2011 roku: o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest organem założycielskim oraz Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.
 2. Sygnatura/nr: 233/2011
  zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011.
 3. Sygnatura/nr: 234/2011
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2011 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
 4. Sygnatura/nr: 235/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej uchylenia przepisów porządkowych regulujących zasady używania wyrobów pirotechniki widowiskowej na terenie powiatu ostrowskiego.
 5. Sygnatura/nr: 236/2011
  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.
 6. Sygnatura/nr: 237/2011
  wyrażenia zgody na oddanie w najem przez I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim części nieruchomości na czas oznaczony do lat trzech.
 7. Sygnatura/nr: 238/2011
  ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie oraz uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dzienne w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim.
 8. Sygnatura/nr: 239/2011
  nabycia od Skarbu Pastwa nieruchomości położonej przy ulicy Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.
Czas udostępnienia: 2011-09-06
Pokaż metadane