OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 6 grudnia 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 334/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/117/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2025
 2. Sygnatura/nr: 336/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/101/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym
 3. Sygnatura/nr: 337/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/103/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego” Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 4. Sygnatura/nr: 333/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/116/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011
 5. Sygnatura/nr: 339/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/105/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 6. Sygnatura/nr: 340/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/106/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą nr IX/84/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku
 7. Sygnatura/nr: 341/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/107/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
 8. Sygnatura/nr: 342/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/108/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku
 9. Sygnatura/nr: 343/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/109/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 10. Sygnatura/nr: 344/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/110/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 11. Sygnatura/nr: 345/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/111/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 12. Sygnatura/nr: 346/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/112/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności M.W. Trade S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 125/200 we Wrocławiu wobec Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 na rzecz Idea Bank S.A.
 13. Sygnatura/nr: 347/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/113/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, w celu realizacji projektu informatycznego pn. „Usługi cyfrowej geodezji w Powiecie Ostrowskim i mieście Ostrowie Wielkopolskim”
 14. Sygnatura/nr: 348/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/114/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Sygnatura/nr: 349/2011
  wyrażenia zgody na wycięcie czterech drzew rosnących w pasie drogowym ul. Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim
 16. Sygnatura/nr: 350/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 dla Powiatu Ostrowskiego
 17. Sygnatura/nr: 350/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 dla Powiatu Ostrowskiego
 18. Sygnatura/nr: 350/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 dla Powiatu Ostrowskiego
 19. Sygnatura/nr: 350/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 dla Powiatu Ostrowskiego
 20. Sygnatura/nr: 351/2011
  powołania zespołu opiniującego oferty złożone w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej w roku 2012,
 21. Sygnatura/nr: 352/2011
  powołania zespołu opiniującego oferty złożone w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej –Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w roku 2012,
Czas udostępnienia: 2011-12-14
Pokaż metadane