OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 listopada 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 314/2011
  zaopiniowania „Projektu budowlanego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 445 od km 12+461,17 do km 12+558,83 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP”
 2. Sygnatura/nr: 315/2011
  wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Radłowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
 3. Sygnatura/nr: 316/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/325/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach
 4. Sygnatura/nr: 317/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 5. Sygnatura/nr: 318/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności M.W. Trade S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 125/200 we Wrocławiu wobec Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 na rzecz Idea Bank S.A.
 6. Sygnatura/nr: 319/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 7. Sygnatura/nr: 320/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 8. Sygnatura/nr: 321/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 9. Sygnatura/nr: 322/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku
 10. Sygnatura/nr: 323/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, w celu realizacji projektu informatycznego pn. „Usługi cyfrowej geodezji w Powiecie Ostrowskim i mieście Ostrowie Wielkopolskim.”
 11. Sygnatura/nr: 324/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011
 12. Sygnatura/nr: 325/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2025
 13. Sygnatura/nr: 326/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 14. Sygnatura/nr: 327/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2011
 15. Sygnatura/nr: 328/2011
  ogłoszenia czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach, oznaczonych numerami działek 1553/27, 1553/31, 1553/32, 1553/33, stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego
 16. Sygnatura/nr: 329/2011
  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 736/2, ustalenia ceny sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Czas udostępnienia: 2011-12-02
Pokaż metadane