OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 grudnia 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 356/2011
  wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację środków trwałych
 2. Sygnatura/nr: 357/2011
  zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018
 3. Sygnatura/nr: 358/2011
  'zaopiniowania projektu pn. ''Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2018'' '
 4. Sygnatura/nr: 359/2011
  zatwierdzenia wysokości stawek czynszu na rok 2012, za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim,
 5. Sygnatura/nr: 360/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Sygnatura/nr: 361/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą Nr X/106/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
 7. Sygnatura/nr: 362/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011
 8. Sygnatura/nr: 363/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2025
 9. Sygnatura/nr: 364/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
 10. Sygnatura/nr: 365/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2012-2025
 11. Sygnatura/nr: 366/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2012
 12. Sygnatura/nr: 367/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
Czas udostępnienia: 2012-01-23
Pokaż metadane