OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 368/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/124/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2012-2025
 2. Sygnatura/nr: 369/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/123/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
 3. Sygnatura/nr: 370/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/122/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2025
 4. Sygnatura/nr: 371/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/121/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011
 5. Sygnatura/nr: 372/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/120/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Sygnatura/nr: 373/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/119/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą Nr X/106/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
 7. Sygnatura/nr: 374/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/118/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
 8. Sygnatura/nr: 375/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XI/125/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012
 9. Sygnatura/nr: 376/2011
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2011 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 10. Sygnatura/nr: 377/2011
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 11. Sygnatura/nr: 378/2011
  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć
 12. Sygnatura/nr: 379/2011
  przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Czas udostępnienia: 2012-01-23
Pokaż metadane