OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 stycznia 2012 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 380/2012
 2. Sygnatura/nr: 381/2012
  ogłoszenia wyników wyboru oferty w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w roku 2012
 3. Sygnatura/nr: 382/2012
  powołania komisji konkursowej otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze profilaktyki i promocji zdrowia, w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2012
 4. Sygnatura/nr: 383/2012
  powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2012
 5. Sygnatura/nr: 384/2012
  powołania komisji konkursowej otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w roku 2012
 6. Sygnatura/nr: 385/2012
  powołania komisji konkursowej otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2012
 7. Sygnatura/nr: 386/2012
  powołania komisji konkursowej otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012
 8. Sygnatura/nr: 387/2012
  wysokości, preferowanych form i zasad przyznawania w 2012 roku środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
 9. Sygnatura/nr: 388/2012
  przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
 10. Sygnatura/nr: 389/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 11. Sygnatura/nr: 390/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 12. Sygnatura/nr: 391/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 13. Sygnatura/nr: 392/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/88/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 14. Sygnatura/nr: 393/2012
  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez Powiat Ostrowski
Czas udostępnienia: 2012-01-23
Pokaż metadane