OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 lutego 2012 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 399/2012
  sprawie zmiany uchwały Nr XI/125/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012,
 2. Sygnatura/nr: 400/2012
  ustalenia planu finansowego na realizację zadania powierzonego przez Centrum Edukacji Artystycznej pn. „Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II stopnia” którego wykonawcą jest Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 3. Sygnatura/nr: 401/2012
  wyrażenia zgody Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowie Wielkopolskim na nieodpłatne przekazanie spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. majątku w postaci urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego służących do oświetlenia projektowanego ronda w Ostrowie Wielkopolskim przy skrzyżowaniu ul. Grabowskiej z ul. Witosa,
 4. Sygnatura/nr: 402/2012
  przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferze profilaktyki i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 5. Sygnatura/nr: 403/2012
  przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. Sygnatura/nr: 404/2012
  przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. Sygnatura/nr: 405/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym,
 8. Sygnatura/nr: 406/2012
  zmiany Uchwały Nr 388/2012 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
Czas udostępnienia: 2012-02-14
Pokaż metadane