OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 marca 2012 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 419/2012
  zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na rok 2012,
 2. Sygnatura/nr: 420/2012
  zatwierdzenia programów działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na rok 2012,
 3. Sygnatura/nr: 421/2012
  zaopiniowania „Budowy kanału deszczowego, jezdni i ciągu pieszo – rowerowego na ul. Krańcowej w Ostrowie Wielkopolskim”,
 4. Sygnatura/nr: 422/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22,
 5. Sygnatura/nr: 423/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 6. Sygnatura/nr: 424/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 7. Sygnatura/nr: 425/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 8. Sygnatura/nr: 426/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
 9. Sygnatura/nr: 427/2012
  wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego, będącej w użyczeniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim,
 10. Sygnatura/nr: 428/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy,
 11. Sygnatura/nr: 429/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, na okres 3 lat,
 12. Sygnatura/nr: 430/2012
  przedstawienia Radzie powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim,
 13. Sygnatura/nr: 431/2012
  wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację środków trwałych,
Czas udostępnienia: 2012-03-23
Pokaż metadane