OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 maja 2012 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 472/2012
  wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogowym ul. Grabowskej w Ostrowie Wielkopolskim,
 2. Sygnatura/nr: 473/2012
  wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim,
 3. Sygnatura/nr: 474/2012
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 4. Sygnatura/nr: 475/2012
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, na okres 3 lat,
 5. Sygnatura/nr: 476/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie działki 213/32 położonej w Przygodzicach, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego,
 6. Sygnatura/nr: 477/2012
  w sprawie przeznaczenia kwoty 70 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu”,
 7. Sygnatura/nr: 478/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2012 roku,
 8. Sygnatura/nr: 479/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Ostrowskiego,
 9. Sygnatura/nr: 480/2012
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 10. Sygnatura/nr: 481/2012
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 11. Sygnatura/nr: 482/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące,
 12. Sygnatura/nr: 483/2012
  zmiany Uchwały Nr 126/2011 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie powołania Dyrektora Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim,
 13. Sygnatura/nr: 484/2012
  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Przygodzicach oznaczonych numerami działek 1553/72, 1553/73, 1553/75, ustalenia ceny oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
Czas udostępnienia: 2012-05-25
Pokaż metadane