OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 lutego 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 1163/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXIV/308/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 2. Sygnatura/nr: 1164/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXIV/309/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.
 3. Sygnatura/nr: 1165/2014
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym.
 4. Sygnatura/nr: 1166/2014
  zgody na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim umowy o zajęciu i korzystaniu z gruntu w celu umieszczenia urządzeń ciepłowniczych na nieruchomości Powiatu Ostrowskiego, będącej przedmiotem trwałego zarządu.
 5. Sygnatura/nr: 1167/2014
  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Przygodzicach, oznaczonych numerami działek 1553/36, 1553/37, 1553/38, 1553/73, ustalenia ceny oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 6. Sygnatura/nr: 1168/2014
  wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości na czas oznaczony.
Czas udostępnienia: 2014-02-06
Pokaż metadane