OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 marca 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 1189/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/311/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Sygnatura/nr: 1190/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/312/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2014 roku.
 3. Sygnatura/nr: 1191/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/313/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zatwierdzenia realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. „TWOJA SZANSA” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku.
 4. Sygnatura/nr: 1192/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/314/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zawarcia porozumień o partnerskiej współpracy przy realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. „TWOJA SZANSA” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku.
 5. Sygnatura/nr: 1193/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/315/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie „Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim”.
 6. Sygnatura/nr: 1194/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/316/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Sygnatura/nr: 1195/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/317/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Ostrowskiego pomocy finansowej dla Gminy Przygodzice.
 8. Sygnatura/nr: 1196/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/318/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
 9. Sygnatura/nr: 1197/2014
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXV/319/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2025.
 10. Sygnatura/nr: 1198/2014
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2014 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Czas udostępnienia: 2014-03-31
Pokaż metadane