OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 kwietnia 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 1211/2014
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 48 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz nadania uaktualnionego aktu założycielskiego.
 2. Sygnatura/nr: 1212/2014
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu centrum, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kantaka 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
 3. Sygnatura/nr: 1213/2014
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 4. Sygnatura/nr: 1214/2014
  zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. „TWOJA SZANSA” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku.
 5. Sygnatura/nr: 1215/2014
  przyjęcia zasad i trybu realizacji programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2014.
 6. Sygnatura/nr: 1216/2014
  opinii dotyczącej zaliczenia drogi w rejonie ul. Przeskok w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnych.
 7. Sygnatura/nr: 1217/2014
  zaopiniowania projektu „Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Czas udostępnienia: 2014-04-24
Pokaż metadane