OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Tworzenie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

 1. Profil kandydata na kierowcę (PKK) tworzony jest przed przystąpieniem do szkolenia dla każdej osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje profil kandydata na kierowcę.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,B1 i T 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,B, B+E, C1 i C1+E 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:  A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2  D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy) 21 lat — dla tramwaju 15 lat — dla pojazdu zaprzęgowego 10 lat — dla roweru 17 lat — dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę 13 lat — dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego 21 lat — dla kolejki turystycznej 
Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia.
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 4. Zgoda, o której mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli jest wymagana
 5. (Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.).
 6. Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli osoba posiada. 

Do wglądu:

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 2. Prawo jazdy- jeżeli osoba posiada. 

Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe - I poziom budynku, Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców - pok. 128, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Godziny przyjęcia interesantów: Poniedziałek: 8:00 – 16:00 Wtorek- Piątek: 8:00 - 15:00

 

Telefon kontaktowy (62) 7378401, 7378441, 

 

Termin i sposób załatwienia: Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231) 

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji odmowy wydania profilu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Czas udostępnienia: 2020-06-29
Pokaż metadane