OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 04)

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej)
  2. Załączniki:
   1. dowód własności pojazdu;
   2. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE;
   3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy z Urzędu Celnego (dotyczy samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” - L7e, lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” - L6e)
   4. dowód wpłaty, zawierający dane identyfikacyjne osoby lub podmiotu wprowadzającego pojazd na terytorium RP oraz cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzający dokonanie opłaty w wysokości 500 zł (dotyczy pojazdu zaliczanego do kat. M1 oraz N1)  NR KONTA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014  - dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 01.01.2016r.
   5. w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
   6. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
  3. Do wglądu:
   1. dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych);
   2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i zaświadczenie o numerze REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
   3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
 2. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
  Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
  Wydział Spraw Społecznych
  Referat Rejestracji Pojazdów
  ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16
  parter, sala obsługi interesantów, stanowiska od 3-7
  Tel. (062) 737-84-43, 737-84-44, 737-84-45, 737-84-46.
   
 3. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

  Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
  Wydanie decyzji  administracyjnej o rejestracji pojazdu.
   
 4. OPŁATY:
  1. OPŁATA ADMINSITRACYJNA:
   • Samochód – 80,00 zł (tablice rejestracyjne)
   • Motocykl – 40,00 zł (tablica rejestracyjna)
   • Motorower – 30,00 zł (tablica rejestracyjna)
   • Przyczepa – 40, 00 zł (tablica rejestracyjna)
   • Tablice indywidualne – 1000,00 zł
   • Tablice zabytkowe – 100,00 zł
   • Pozwolenie czasowe – 13,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
   • Dowód rejestracyjny – 54,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
   • Komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna)
   • Nalepka kontrolna na szybę – 18,50 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna)
   • Karta pojazdu – 75,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  2. OPŁATA SKARBOWA:
   • 17 zł od złożonego pełnomocnictwa (wpłata na konto Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Wydział Finansowy nr konta: 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004)
    Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
     
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.
   
 6. PODSTAWA PRAWNA:

     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Czas udostępnienia: 2019-02-04
Pokaż metadane