OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestracja pojazdu marki SAM

(KARTA USŁUG – 05)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej)
 2. Załączniki:
  1. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu typu SAM;
  2. dopuszczenie jednostkowe pojazdu (jednostki uprawnione do przeprowadzania badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu to:  Przemysłowy Instytut Motoryzacji - PIMOT oraz  Instytut Transportu Samochodowego - ITS) ;
  3. w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
  4. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 3. Do wglądu:
  1. dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych);
  2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i zaświadczenie o numerze REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
  3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16
parter, sala obsługi interesantów, stanowiska od 3-7
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 8:00 do 15:00
Tel. (062) 737-84-43, 737-84-44, 737-84-45, 737-84-46.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wydanie decyzji  administracyjnej o rejestracji pojazdu.

OPŁATY:

 1. OPŁATA ADMINSITRACYJNA:
  • Samochód – 80,00 zł (tablice rejestracyjne)
  • Motocykl – 40,00 zł (tablica rejestracyjna)
  • Motorower – 30,00 zł (tablica rejestracyjna)
  • Przyczepa – 40, 00 zł (tablica rejestracyjna)
  • Tablice indywidualne – 1000,00 zł
  • Tablice zabytkowe – 100,00 zł
  • Pozwolenie czasowe – 13,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  • Dowód rejestracyjny – 54,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  • Komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  • Nalepka kontrolna na szybę – 18,50 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  • Karta pojazdu – 75,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
 2. OPŁATA SKARBOWA:
  • 17 zł od złożonego pełnomocnictwa (wpłata na konto Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Wydział Finansowy nr konta: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572)
   Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

 
Dodatkowe informacje:

Adresy  do ITS oraz PIMOT

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel.: 22 43-85-400
e-mail: info@its.waw.pl
adres internetowy: www.its.waw.pl

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
tel.: 22 7777-000
e-mail: instytut@pimot.eu
adres internetowy: www.pimot.eu

Czas udostępnienia: 2023-02-16
Pokaż metadane