OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Nadanie cech identyfikacyjnych – numer podwozia/nadwozia/ramy

Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych
w przypadku pojazdu:

 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako SAM,
 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednia ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy.

1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 • Załączniki (w zależności od w/w przypadków):
  • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako SAM albo;
  • dowód własności ramy lub podwozia bez numeracji fabrycznej albo;
  • dokument stwierdzający odzyskanie pojazdu po kradzieży albo;
  • dokument potwierdzający nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa albo;
  • opinia rzeczoznawcy samochodowego (w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas naprawy lub wypadku drogowego);
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany;
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego
   ze współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza EU powinieneś mieć ze sobą paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Wydział Spraw Społecznych

Referat Rejestracji Pojazdów

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, sala obsługi interesantów, stanowiska od 1-10

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek od 8:00 do 15:00

Tel. 627 378 442, 627 378 443, 627 378 444, 627 378 445, 627 378 446.

Istnieje również możliwość umówienia wizyty przez Internet za pośrednictwem strony:

bezkolejki.eu

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wydanie decyzji administracyjnej.

OPŁATY:

OPŁATA SKARBOWA:

 • 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej (wpłata na konto Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Wydział Finansowy nr konta: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572);
 • 17 zł od złożonego pełnomocnictwa (wpłata na konto Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Wydział Finansowy nr konta: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572)

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze
do ustawy.

Czas udostępnienia: 2023-02-16
Pokaż metadane