OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Nadawanie uprawnień imiennych diagnosty

Starosta jest organem, który w oparciu o art. 84 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nadaje uprawnienia imienne diagnosty.

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 • Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
 • Zwolnienie, o którym wyżej mowa następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
 • Do okresu praktyki, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Służbą Ochrony Państwa, Strażą Graniczną i Służbą Celną oraz Państwową Strażą Pożarną, które prowadzą komórki organizacyjne upoważnione do badań lub stacje kontroli pojazdów.

By otrzymać uprawnienie do wykonywania badań technicznych należy złożyć:

 • wniosek,
 • kserokopię świadectwa szkolnego lub dyplomu wyższej uczelni potwierdzającą posiadanie wymaganego wykształcenia.
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające odbycie wymaganej praktyki;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
 • zaświadczenie wydane przez Dyrektora TDT potwierdzające zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na kwotę 48 zł;
 • okazać dowód osobisty.

Inne informacje

Uprawnienie diagnosty nadaje się drogą decyzji administracyjnej na którą służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego. Odwołanie wnosi się terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata

Za wydanie uprawnienia do wykonywania badan technicznych pojazdów należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 48 zł.

Opłatę dokonuje się na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

nr konta: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

(druki z numerem konta można również otrzymać u osoby załatwiającej sprawę).

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                          
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

pok. nr 101 (parter) 

lub

Wydział Spraw Społecznych – Referat Rejestracji Pojazdów
pok. nr 123 (parter)
tel. 62 50-48-352

Interesanci są przyjmowani w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Czas udostępnienia: 2023-02-16
Pokaż metadane